Sista delen: Det finns inte 90 miljoner att spara

Då var det dags för den sista delen i följetongen om några partiers vallöfte att om de vinner valet spara på ”regional utveckling, projektverksamhet, kultur och viss kollektivtrafik”. Senaste veckan har vi fått veta att ”kulturen är fredad” och inte ska få några sparbeting. Det är en viktig pusselbit för att kunna börja räkna och analysera vad som därmed finns att spara på när 90 miljoner ska omfördelas till vården.

Mina två tidigare texter i ämnet går att läsa här, där finns bland annat lite mer bakgrund:

Det här är konsekvenserna av en kraftig nedskärning på regional utveckling och kultur (9 juni 2018)

Det här riskeras att läggas ned eller få mindre eller inga anslag från Region Norrbotten (22 augusti 2018)

 

Region Norrbotten är regionalt utvecklingsansvarig i vårt län

Först behöver man ha klart för sig vad man faktiskt röstar till när man lägger sin landstingsröst i valurnan den 9 september. På valsedeln står ännu ”Landstingsfullmäktige”, men är missvisande då både landstinget bytt namn till Region Norrbotten och av staten också fått det regionala utvecklingsansvaret som tidigare låg på Länsstyrelsen. Formellt är Region Norrbotten numera en ”regionkommun”, att det står landsting på valsedeln har någon formell lagproblematik bakom sig. Men man väljer alltså till regionfullmäktige. Det innebär att de folkvalda politikerna som väljs numera också är ansvariga för den regionala utvecklingen, det var man inte vid förra valet men har blivit under denna mandatperiod. Till det ansvaret får man också ett statligt tillväxtanslag, läs mer om det längre ner.

Regionens verksamhet består till runt 95% av hälso- och sjukvård och är så klart den ekonomiskt helt dominerande delen. Totalt omsluter Region Norrbotten nära 8 miljarder per år. Regional utveckling, kultur, kollektivtrafik och politiska administrationen står för runt 5% av hela budgeten.

När man röstar den 9 september röstar man, också om ni så vill, på vilka som ska ansvara för den regionala utvecklingen i Norrbotten. Det glöms bort och samtliga partier är helt enkelt för dåliga att förklara det.

Sista delen. Hur ska man kunna spara 90 miljoner?

Kulturen är fredad

I en utfrågning med alla partier i P4 Norrbotten under tisdagen 4 september kom ett tydligt och viktigt svar. Samtliga partier utom Norrbottens Sjukvårdsparti var helt eniga med att ”kulturen är fredad” och att ingenting ska sparas där. Sjukvårdspartiet vill dock ha en konsekvensanalys innan man tar ställning till vad eller om något ska sparas, och där ville de inte freda kulturen.

Här kan du lyssna på hela utfrågningen i efterhand, dessutom utan all musik som tog upp större delen av sändningstiden. Otroligt tråkigt bara det när man ändå samlat alla partiföreträdare för viktiga samtal.

Då vet vi att kulturen är safe och kan börja räkna på hur det faktiskt då ser ut. Vi kan därmed också med enkel logik identifiera vad partierna inte kan ha kvar om de ska uppfylla sitt vallöfte att omfördela 90 miljoner till vården. Vi har på slutet mest hört att det är på ”näringslivsutveckling” det ska sparas. Jag antar att besparingen också behövs för att få sin budget att gå ihop. 10 miljoner ska även sparas på den politiska administrationen, det lämnar jag dock därhän.

Inget av sparpartierna har lyckats, eller velat, berätta vad de ska lägga ner och stryka.

Det är nämligen så att de måste lägga ner allt för att få ihop till besparingen. Alltså, allt. Håll i er nu.

Det är nämligen så att de måste lägga ner allt för att få ihop till besparingen.

Vi börjar från början. Jag kommer här att utgå från 2018 års siffror och fördelningar. Det kan så klart skett några mindre förändringar under året, men det är sällsynt. Det kan också ha skett att exempelvis nya avtal eller aktieägaravtal slutits under året som gör att planen för några ägartillskott till delägda bolag ser annorlunda ut 2019 – mindre eller mer. Jag har inte tagit hänsyn till sånt, det blir enklast så. Det är ändå på marginalen siffrorna kan ha förändrats eller nya utfästelser gjorts under 2018.

Det statliga tillväxtanslaget går inte att röra

I dessa sammanställningar finns inte med de medel som tillfaller Region Norrbotten från staten i och med sitt regionala utvecklingsansvar – ”1:1 Regionala tillväxtåtgärder”. Dessa medel regleras av statens regleringsbrev och är inget som Regionen kan göra vad de vill med. Att visa exakt hur mycket pengar det är lite knepigt, men den fördelning som gjorts för 2018 är att av de totalt ca 160 miljonerna har 90 miljoner fördelats till Projektverksamhet, 68 till regionala företagsstöd inkl kommersiell service och 2 miljoner till uppföljning och utvärdering. I projektverksamhet ingår bland annat medfinansiering till EU-projekt. Man kan säga att dessa medel står helt utanför möjligheten att spara på, därför lämnar vi dessa i beräkningen. Ska man spara på dessa måste man till regeringsnivå och ändra den regionala tillväxtpolitiken. Det kommer bli tufft till 1 januari 2019, kanske speciellt också eftersom många av sparpartierna nationellt vill se ökade resurser ut till regionerna.

Den ekonomiska budgetramen för regional utveckling fördelas på tre områden. Så här ser fördelningen ut för 2018.

Utdrag ur Regionstyrelsens beslut §237 - 19 december 2017
Utdrag ur Regionstyrelsens beslut §237 – 19 december 2017

Här ser ni också att ramen för näringsliv har minskat mellan 2017 och 2018, och den för Kultur och Infrastruktur ökat. Den stora ökningen är Länstrafiken som behövde ett tillskott 2018 på ytterligare 9,1 miljoner. Det har ni säkert läst om i tidningarna. För det är ju också så att nästan all kollektivtrafik är subventionerad. Åker du länstrafikbuss i Norrbotten betalar skattemedel en stor del av din biljett på i stort sett alla linjer i länet. I infrastruktur ligger de stora pengarna, men är tillika långa processer att lägga sparbeting på.

Om Kulturen

Kulturen är fredad säger partierna. Det är svårt att veta vad det betyder i praktiken då stora delar av den ram som fördelas under ”Kultur” också är verksamhetsbidrag till folkbildningsaktörer och andra länsövergripande organisationer som rimligen inte är kultur men sorteras där under.

Om Infrastruktur

Majoriteten av alla medel som fördelas under posten Infrastruktur går till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten som är ett kommunalförbund tillsammans med alla länets kommuner. Formellt är det den myndigheten som sedan fördelar medel vidare, bland annat till Länstrafiken. Här finns också ägartillskott till bolaget Norrbotniabanan AB och ägartillskott till Arctic Link AB, alltså det gemensamma bolaget som tillsammans med Oulu Stad och Troms Fylkeskommune bildades för att driva flygtrafiken Luleå-Oulu-Tromsö. Här har ni läst att efter NextJets konkurs läggs detta ner och således kan ca 5,8 miljoner sparas rakt av.

Om Näringsliv

Ramen till näringsliv fördelas mellan ägartillskott till delägda bolag, verksamhetsbidrag, medlemsavgifter, projekt och regionala utvecklingsmedel. Regionala utvecklingsmedel är medel avsatta för projektbidrag till regionala tillväxtprojekt och kan exempelvis också användas till medfinansiering i EU-projekt. Till skillnad från de medel som avsätts till projektverksamhet av de statliga medlen jag nämnde tidigare är dessa medel inte lika omhuldade av reglementen, helt enkelt lite friare och lättare för Regionen att satsa på nya spännande utvecklingsprojekt. En del av dessa är även öronmärkta sedan många år till projekt runt unga, jämställdhet, mångfald och integration.

Då kan vi börja räkna

Då kan vi börja räkna. Det här är vad som är kvar efter att kulturen inte ska röras och rimligen nästan allt inom infrastruktur inte går att röra. Rör man det får det stora konsekvenser på all kollektivtrafik i länet, busslinjer måste exempelvis rimligen läggas ner och dagtågtrafiken med Norrtåg är hotad. Jag ser det som orimligt i det kortare perspektivet.

Kulturen

Kulturen är fredad. Jag utgår därmed från att inget med direkt kulturanknytning kommer att sparas på. Alla verksamhetsbidrag och tillskott till kulturinstitutionerna blir kvar, alla projektstöd till olika kulturprojekt blir kvar, alla verksamhetsbidrag till föreningar och sammanslutningar inom kultur blir kvar, stipendierna (Rubus Arcticus m fl) och särskilda kultursatsningar blir kvar. Då finns detta att spara på:

Infrastruktur

Inom infrastruktur kan omedelbart Arctic Link AB sparas. Ska det sparas mer här måste Regionala kollektivtrafikmyndigheten få minskade anslag, vilket rimligen får direkta konsekvenser på busslinjer i länet. Det är som jag ser det enda möjligheten. Jag ser det som osannolikt och stannar därför vid Arctic Link. Det är också osannolikt att man väljer att kliva av Norrbotniabanan AB.

Nu har vi hittat 20,6 miljoner att spara förutsatt att alla medel dras in. Vi har därmed 69,4 miljoner kvar att hitta för att nå de 90 miljoner som ska in.

Näringsliv

Här är däremot ingenting fredat, eller det vet vi egentligen inte eftersom ingen sagt något om dessa. Därmed får vi utgå från att ingenting är fredat.

Lägger vi då ihop det vi med en miniräknare identifierat så får vi detta:

Vad betyder då detta?

Det betyder att om man ska spara 90 miljoner, som man lovat om man vinner valet:

  • Måste man sluta med alla bolagsengagemang.
  • Måste man sluta ge verksamhetsbidrag till alla föreningar, förbund, organisationer och folkbildningsaktörer som inte är kultur.
  • Måste man gå ur alla internationella samarbetsorganisationer och andra medlemsorganisationer.
  • Måste man klippa bort alla regionala utvecklingsmedel som inte kommer från statens tillväxtanslag.
  • Måste man lägga ner sitt engagemang i Brysselkontoret North Sweden European Office som man har tillsammans med Västerbotten.

Och gör man allt det så når man ändå inte 90 miljoner, utan 85,6 miljoner.

Men då måste man släcka varenda lampa direkt. Då har jag heller inte tagit hänsyn till att både Filmpool Nord och BD Pop sannerligen kommer att hävda att de också är viktiga delar av kulturen. Totalt står de för 18,7 miljoner av dessa 85. Till saken hör att Region Norrbotten som jag förstår också redan beslutat att Filmpool Nords ägartillskott för 2019 ska ökas med ca 2,3 miljoner. Jag har heller så klart inte tagit hänsyn till orimligheten i att släcka ner allt med avtal och aktieägaravtal som så gott som omöjliggör sådana drastiska förändringar på så kort tid. Några av verksamhetsbidragen är också redan beslutade att vara fleråriga vilket jag inte heller tagit hänsyn till.

Det här är alltså konsekvensen av en besparing på 90 miljoner som jag började lyfta i början på juni. Att detta var utkomsten har varit enkelt att räkna ut. Allt finns i protokollen från Regionstyrelsen och Regionutvecklingsutskottet (se länkar nedan). Det behövs sedan bara en miniräknare eller ett Exceldokument.

Jag har nästan bönat och bett att sparpartierna skulle försöka förklara vad de inte tycker behövs eller vad de vill spara på. Det enda som kommit ut är att kulturen ska få vara i fred. Det tycker jag är bra. Satsningar på kultur, tillväxt och den regionala utvecklingens olika områden är ett måste för att skapa skatteintäkter till vårt län, till en hälso- och sjukvård vi vill ha och till en fortsatt fin och bra framtid i Norrbotten. Att spara på dessa områden är inte rätt väg, men så klart politiska val och prioriteringar. Det är helt okej, men jag tycker inte det är okej att inte berätta vad man tycker ska strykas. Att dessutom tinga ut 90 miljoner att spara när det inte ens finns så mycket att spara, inte ens i det allra extremaste fallet som jag här har beskrivit. Jag tycker det är ledsamt. Det är erfarna politiker inom sparpartierna som jag själv har stor respekt för. Det gör mig lite extra ledsen.

Jag har bara velat ha korten på bordet. Inga kort har getts Norrbottens väljare. Så därför har jag räknat åt er.

Tack för att ni har läst.

 

LISTA – detta måste avslutas, läggas ned eller helt upphöra att få verksamhetsbidrag om 90 miljoner ska sparas:

Verksamhetsbidrag – Folkbildning (folkhögskolorna och studieförbunden främst)
Verksamhetsbidrag – Fritid (bland annat Norrbottens Idrottsförbund, Norrbottens Parasportförbund, Unga Örnar, Friluftsfrämjandet och SVEROK)
Verksamhetsbidrag – Pensionärsföreningar (SPF, SKPF, PRO Norrbotten)
Verksamhetsbidrag – HSO-kompletterande organisationer (bland andra IOGT-NTO, UNF, Barnens Rätt i Samhället, Kvinno- och Tjejjourerna, NTF)
Arctic Link AB
Energikontor Norr AB
BD Pop AB
Filmpool Nord AB
Investeringar i Norrbotten AB
Arctic Business Incubator AB
Almi Företagspartner Nord AB
North Sweden European Office
Swedish Lapland Visitors Board
Teknikens Hus
Coompanion Nord
Ung Företagsamhet Norrbotten (UF)
Hushållningssällskapet
Rättighetscentrum
Norrtåg (medlemsavgift)
AER, CPMR, SERN (medlemsavgifter, alltså utträde)
Norrlandsförbundet (medlemsavgift, alltså utträde)
Sveriges Ekokommuner (medlemsavgift, alltså utträde)
Sekretariat för CPMR
Alla egna regionala utvecklingsmedel
Alla egna regionala utvecklingsmedel riktade till ”unga, jämställdhet, mångfald och integration”

Protokollen:
Regionstyrelsens protokoll från 2017-12-19
Regionutvecklingsutskottets protokoll från 2017-12-20

 

2 kommentarer / Lägg till din kommentar nedan

  1. Johan du har som vanligt presenterat ett initierat och sakligt inlägg. Av Regionens budget på 8 miljarder går ca 5% dvs 400 miljoner till regional utveckling, kultur, kollektivtrafik och politisk administration. Du redogör för kostnader för allt utom för den politiska administrationen. Om jag tolkar beräkningen rätt kostar administrationen 400- 85 miljoner kr = 315 miljoner kr. Varför har inte inte kostnaden för administrationen ingått? Det skulle vara bra att veta vad all administration inom Region Norrbotten kostar samt vad som kan sparas där.

    1. Som jag förstått, det är ju inte så lätt att förstå dessa politiska utspel eftersom de slänger sig med siffror och inte definierar dem, så vill de spara 10 miljoner på den POLITISKA administrationen eller/verksamheten. Jag är alldeles för oinsatt för att gräva i det. I sammanhanget tycker jag dessutom det är rätt ointressant. I mina ögon är det stor skillnad på den politiska verksamheten/administrationen och tjänstepersoners uppdrag och uppgifter i staber och divisioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.